การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ สจล. เดินหน้าผลักดันโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพลังงาน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน

30 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีส รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมด้วย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้า นครหลวง หรือ MEA ได้ลงนามในบันทึกบ่อตกลงความร่วมมือ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ พลังงาน สนับสนุนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน สำหรับการลงนามในครั้งนี้ จะเป็นการ ต่อยอดในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพลังงานให้กับสถาบัน

เพื่อให้สอดคล้องกับการมุ่งสู่การ เป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว (Sustainable Green University) โดยยึดหลัก Sustainable Development Goals ด้วยการอนุรักษ์พลังงาน (Energy conservation) และบริหารจัด การพลังงาน (Energy management) ใช้พลังงานทดแทน สนับสนุนให้ใช้รถพลังงานไฟฟ้า ลด การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การกักเก็บพลังงาน การจ่าย พลังงาน และการบริหารจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การเป็น Smart Micro Grid เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานในอนาคต ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือในครั้งที่ผ่านมา เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการ พัฒนาออกแบบระบบ พลังงานและสื่อสาร หรือระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสู่การเป็น Smart Campus และ ยกระดับงานวิชาการด้านระบบไฟฟ้าให้แก่บุคลากรทั้งสองหน่วยงาน

ทั้งนี้ยังเป็นการสร้าง ความสัมพันธ์อันดี และสร้าง Knowledge sharing ระหว่าง MEA และสถาบันฯ ได้อีกด้วย จาก ความร่วมดังกล่าวยังทําให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงานอย่างมากมาย เช่น ทําให้เกิดการติดตั้งระบบ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ทั้งหมด 18 อาคาร ซึ่ง คาดว่าจะประหยัดค่าไฟได้ 3,329,725 บาท/ปี ลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 2,903.03 tCO2/ปี และมี การติดตั้ง EV charge 3 จุด 18 หัวชาร์จ ที่บริเวณลานจอดรถ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ ถีกกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์ และ KOSEN

ติดต่อเราสิคะ