File Download

เอกสาร/ดาวน์โหลด

    00 ประกาศ    

    01 ประกาศการขอใช้สถานที่ภายในและภายนอกอาคาร    

    02 การขอใช้หอประชุม  

    03 แบบคำขอดูกล้องวงจรปิดสถาบัน CCTV         

    04 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายการใช้รถใช้ถนนอย่างเคร่งครัด สจล.  

    05 ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง     

    06 ประกาศ ข้อกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถาบัน พ.ศ.2565  NEW!!

 

 

 

ติดต่อเราสิคะ