วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

พันธกิจ (Mission)

มุ่งเน้นสนับสนุนด้านการให้คำปรึกษา วางแผนงานด้านวิศวกรรมและการออกแบบโครงสร้าง ดูแลจัดสรรพื้นที่ใช้สอย อาคารสถานที่และอาคารเรียน ประเมินและสำรวจ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ให้บริการงานยานพาหนะ พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวก   บนพื้นฐานของความปลอดภัยและความสุข โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อการเติบโตสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาและบุคลากรอย่างยั่งยืน

ติดต่อเราสิคะ