การขอบัตรติดรถยนต์ผ่านเข้า-ออก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

• แบบฟอร์มการขอบัตรติดรถยนต์ผ่านเข้า-ออก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สามารถยื่นแบบฟอร์มได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ในวันและเวลาราชการ

ข้อควรปฏิบัติ

 1. กรุณาติดสติ๊กเกอร์นี้ด้านขวาของกระจกหน้ารถ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถเห็นได้โดยง่าย
 2. รถยนต์ที่ติดสติ๊กเกอร์นี้ ได้รับอนุญาตให้สามารถผ่านเข้า – ออกภายในสถาบันได้โดยไม่ต้องแลกบัตร และต้องปฏิบัติตาม
  พระราชบัญญัติจราจรทางบกหรือตามมาตรการของสถาบันอย่างเคร่งครัด
 3. บัตรสติ๊กเกอร์นี้ใช้เพื่อการระบุตัวตนในการผ่านเข้า-ออก สถาบันเท่านั้น มิใช่ บัตรที่สามารถอ้างสิทธิ์ในการเข้าถึงที่จอด
  รถของสถาบันในทุกกรณี
 4. การจอดรถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายการใช้รถใช้ถนนโดยเคร่งครัดของ
  สถาบัน
 5. ห้ามทำปลอมแปลงหรือเลียนแบบหรือถ่ายเอกสารสีบัตรสติ๊กเกอร์ เพื่อใช้เองหรือให้ผู้อื่นใช้มีความผิดทางกฎหมายตามที่
  กฎหมายบัญญัติไว้และเพิกถอนการขอมีบัตร เป็นเวลา 1 ปี
 6. ห้ามนำบัตรสติ๊กเกอร์ที่หมดอายุมาใช้เองหรือนำไปให้ผู้อื่นใช้กรณีฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีสิทธิ์รายงานต่อ
  สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการเรียกเก็บบัตรคืนกรณีฝ่าฝืนไม่ยอมคืนและถูกรายงาน
  ครบ 2 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์การขอมีบัตร ระยะเวลา 1 ปี
 7. กรณี เกษียณอายุราชการ หรือ ลาออก บัตรสติ๊กเกอร์ดังกล่าว จะหมดอายุอัตโนมัติ
 8. กรณี เปลี่ยนสถานะเจ้าของรถ โดยการซื้อ-ขาย บัตรสติ๊กเกอร์ดังกล่าว จะหมดอายุอัตโนมัติทันที ให้ดำเนินการนำบัตร
  เก่ามา ขอยกเลิก
 9. กรณีสติ๊กเกอร์ชำรุด ต้องนำแผ่นเดิมมาเพื่อขอรับบัตรใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และต้องเป็นเลขทะเบียนรถเดิมเท่านั้น
 10. กรณีสติ๊กเกอร์สูญหาย ยื่นแบบคำร้องเพื่อขอบัตรใหม่ พร้อมชำระค่าปรับ จำนวน 300 บาท
ติดต่อเราสิคะ