สรุปผมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

(ผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม)

งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทางพิเศษสายศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รศ.สุพจน์ ศรีนิล รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน จัดประชุมแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการก่อสร้างทางยกระดับศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมแคแสด สจล. โดยมีผู้แทนชุมชน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ผู้บริหาร บุคลากร สจล. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรม\หลวงนราธิวาสราชนครินทร์

#ทางพิเศษ #ศรีนครินทร์ #ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ #KMITL #สจล #ลุยไปด้วยกัน #FightTogether #KMITL2024 #DigitalUniversity #LeadingTheWayToMakeTheImpossiblePossible

ติดต่อเราสิคะ