โครงการ “Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ “Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ” ณ ศูนย์ Energy Complex ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. โดยมี ผศ.ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน ผู้บริหาร ทีมงานสิ่งแวดล้อม และ น้องๆนักศึกษา ที่เป็น Green Agents ตัวแทน สจล. ของแคมเปญนี้ เข้าร่วมงานดังกล่าว..

วันนี้ สำนักงานบแคมเปญนี้ เป็นแคมเปญ ที่ AIS ร่วมกับ PTT GC และสถาบันการศึกษา ในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักรู้ เรื่องการบริหารจัดการขยะในมหาวิทยาลัย และสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ ในการขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่าน Platform และ Application เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และนำขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีต่อไป

ทั้งนี้เพื่อต้องการสร้างกิจกรและในโครงการนี้..ทางสถาบันจะได้รับจุดในการตั้งถังขยะ E-Waste และ จุดรับขยะพลาสติก เพิ่มขึ้น และสามารถขยายไปได้ในจุดที่สำคัญและต้องการ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาที่ต้องทำ LAB ที่เกี่ยวข้อง กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อไป

จึงขอเชิญชวนน้องๆนักศึกษา โหลด Application E- Waste by AIS และ You Turn Mobile Application เพื่อร่วมกันเป็นหลากหลายความร่วมมือ ในการรวบรวมขยะ ด้วยมือเราเองง่ายๆ วันนี้

#kmitlzerowaste #AIS #PTTGC #youเทิร์น #Ewaste

ติดต่อเราสิคะ