ร่วมประชุมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566-2570 ภายใต้โครงการจัดทำดัชนีสมรรถนะ สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ภาคการศึกษา

โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ปรึกษา) ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างองค์ความรู้และความตระหนักรู้ ส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 1-5 ภายใต้โครงการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม
ระยะที่ 2 ในระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2566 และวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น และผ่านช่องทางออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้/ความตระหนักรู้/ ส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566-2570 และรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำห่วงโซ่ผลกระทบ ของดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมในบริบทของประเทศไทย (EPI Thailand) กับแผนจัดการฯ และเสนอแนะการจัดกลุ่มตัวชี้วัดของ EPI Thailand ตามยุทธศาสตร์ของแผนจัดการฯ

เพื่อจัดทำแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนแผนจากฐานล่าง และแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนจัดการฯ โดยมีนางสาวมัณฑนา ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และนางสาวสุกัญญา วิศาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิด การประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จำนวนรวม 310 คน

ติดต่อเราสิคะ