โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ ภาคเอกชน ในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ณ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9 มีนาคม 2566 สจล.ร่วมแสดงเจตนารมย์เป็นภาคีเครือข่าย ภาคสถาบันการศึกษา ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ เครือข่ายกรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มภาคเอกชนทั่ว 76 จังหวัด ในการสนับสนุนและส่งเสริมการแยกทิ้งของเสีย อันตรายจากชุมชน ออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป โดยจัดให้มีจุดทิ้งของเสียอันตรายจาก ชุมชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อนำไปกำจัดและบำบัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดีสถาบัน มอบหมายให้ ผศ.ดร.ประทีป หลือประเสริฐ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน เข้าร่วมพิธี เจตนารมย์ ดังกล่าว พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์ ที่ปรึกษาของสถาบัน เกี่ยวกับงานของสํานักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ณ กรมควบคุมมลพิษ

ทั้งนี้ สถาบันจะดำเนินการสำรวจจุดทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนภายในสถาบันต่อไป เพื่อจัดทําที่แยกขยะประเภทของเสียอันตราย ใน 4 ประเภท ตามเป้าหมายหลัก ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี และซากโทรศัพท์เคลื่อนที่

รวมทั้งจัดกิจกรรมและร่วมรณรงค์เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักเรื่องภัยของขยะอันตรายหายไม่มีการกำจัดอย่างถูกวิธี และปลอดภัยต่อไป

ติดต่อเราสิคะ