“คืนใจให้ด่านช้าง ปลูกต้นกล้าให้แผ่นดิน”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม We Grow Together ตอน “คืนใจให้ด่านช้าง ปลูกต้นกล้าให้แผ่นดิน” ภายใต้แนวคิด 1 คน 1 ต้น 1 ล้านความหมาย จำนวนกว่า 500 ต้น ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังสร้างความตระหนักเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แก้ปัญหาปริมาณฝุ่น PM2.5 และลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการบริหารจัดการได้อย่างราบรื่นต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สจล. ได้นำทีมผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยได้กล่าวว่า สจล. มุ่งพัฒนางานวิจัยด้าน BCG (Bio Circular Green Economy) ส่งเสริมพลังงานทางเลือก ฟาร์มอัจริยะ การเกษตรที่ทันสมัย สร้างสิ่งแวดล้อมสะอาด อาหารปลอดภัย ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซต์ รวมถึงการแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วางแผนการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้อำเภอด่านช้าง ได้เกิดโมเดลต้นแบบในการพัฒนาสินค้าเกษตรที่ประสบความสำเร็จในทุกมิติ และช่วยเหลือชุมชนได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นำทีมเข้าร่วมกิจกรรม โดยทางจังหวัดได้มอบให้นายอำเภอด่านช้าง และทีมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยประสานงานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดกระบวนการผลิตที่ทันสมัย สร้างรายได้ที่ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชาวสุพรรณบุรี

#KMITL2022 #ลุยไปด้วยกัน #FightTogether #WeGrowTogether #ด่านช้าง #สุพรรณบุรี

ติดต่อเราสิคะ