ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

28 กันยายน 2565 ทีมสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(28 กันยายน 2565) ทีมสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการเยี่ยมชม ด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่และการออกแบบ โครงสร้าง ภูมิทัศน์ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์สุพจน์ ศรีนิล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน โดยรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกับทีมผู้บริหารสำนักงาน ที่ FI Kitchen โดยรองศาสตราจารย์ดร. นภัสรพี เหลืองสกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมต้อนรับด้วยเมนูอาหารหลากหลาย หลังจากนั้น ขึ้นรถ EV BUS เพื่อเยี่ยมชม Co-Working Space ของอาคาร HM คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหอประชุมใหญ่สถาบัน ก่อนเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างกัน ณ ห้องประชุมแคแสด และปิดท้ายด้วยการแวะซื้อของฝากจากร้าน KMITL Union by สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ก่อนเดินทางกลับ เรียกว่าครบ จบ ในที่เดียวอย่างมีความสุขและได้ความรู้แลกเปลี่ยนกันอย่างเข้มข้น

#ลุยไปด้วยกัน #FIGHTTOGETHER

ติดต่อเราสิคะ