(SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เข้าร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยทีมสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำโดย ผศ.ดร ชดชนก อัฑฒพงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม และ ผศ.ดร. ประทีป หลือประเสริฐ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม และ สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ นำทีมโดย รศ.ดร.ชลิดา อู่ตะเภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 2/2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีโดยมีวาระประชุมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเครือข่ายยั่งยืนแห่งประเทศไทยที่สำคัญ มากมาย อาทิเช่น โครงการ อว. ชวนอุดมศึกษารัก(ษ์) สิ่งแวดล้อม โครงการการลดใช้คาร์บอน (Carbon Utilities) และการเข้าร่วมโครงการ YEA Global Summit โดย UNEP เป็นต้น รวมถึงการศึกษาดูงานโครงการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินการและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน เพื่อสร้างวัฎจักรความยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเราสิคะ